Podstrona: Publikacje / Dane personalne

Publikacje

red. Agata Surówka

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8089-0634

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora:

 1. Surówka A., A Quantitative Picture of the Diversity of Technical Infrastructure in the Catchment Areas of Airports in Poland, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2024, University of Hradec Králové, Vol. 14, Hradec Králové 2024, p. 386 - 397
 2. Surówka A., Statistical and Forecasting Analysis of the Development of Technical Infrastructure in the Vicinity of Airports in Poland, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2023, University of Hradec Králové, Vol. 13, Hradec Králové 2023, p. 641 - 653
 3. Surówka A., Problemy i wyzwania prognozowania produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce w kontekście współczesnych kryzysów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 73 (1/2023), s. 134 - 151
 4. Surówka A., Spatial Differentiation of the Situation on Local Labor Markets in the Areas of Impact of Airports in Poland, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2022, University of Hradec Králové, Vol. 12, Hradec Králové 2022, p. 727-738
 5. Surówka A., Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w województwach Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 70 (2/2022), s. 121-136
 6. Migała-Warchoł A., Surówka A., Forecasting macroeconomic indicators for selected European Union countries, European Research Studies Journal, Volume XXV, Issue 2/2022, p.420-431
 7. Surówka A., Comparative analysis of the dynamics of indicator changes PKB per capita in the regions of Greece, Germany and Romania, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2020, University of Hradec Králové, Vol. 10(1), Hradec Králové 2020, p. 749-760
 8. Surówka A., Spatial modeling of the features of regional labor markets in the areas of impact of Cracow-Balice and Wroclaw-Strachowice Airports, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2021, University of Hradec Králové, Vol. 11/2021, Hradec Králové 2021, p. 698-709
 9. Surówka A., Dynamiczno-statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji energii elektrycznej w województwach Polski, w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, [w:] Wyrwa D., Hajduk-Stelmachowicz M., Ziółkowski B., Michułowicz-Jankowska M., Gospodarka o obiegu zamkniętym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 49-64
 10. Bembenek B., Surówka A., Użyteczność Portalu Geostatystycznego w regionalnych badaniach turystyki na obszarach wiejskich, [w:] Roman A., Kosiński R., Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi, Wydawnictwo Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, Białystok 2021, s. 294-314 (materiały konferencjyjne)
 11. Surówka A., Badanie spójności przestrzennej regionalnych rynków pracy na obszarze oddziaływania Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 65 (1/2021), s. 138-155
 12. Surówka A., Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w województwach Polski w świetle badań własnych,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 64 (4/2020), Rzeszów 2020, s. 150-167
 13. Surówka A., Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy na obszarze ciążenia Lotniska Chopina w Warszawie jako metoda zarządzania rozwojem regionalnym,  Studia ekonomiczne i regionalne, Vol 12, Nr 4/2019, s. 362-371
 14. Pancer-Cybulska E., Cybulski L., Olipra Ł., Surówka A., Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014. (monografia)
 15. Surówka A., Kustrzyk J., Prognozowanie możliwości rozwoju transportu lotniczego w Polsce w świetle badań własnych, Problemy Nauk stosowanych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie, Nr 10/2019, Szczecin 2009, s. 97-106
 16. Surówka A., Ilościowa ocena dynamiki zmian wskaźnika PKB per capita w regionach Bułgarii i Słowacji, Economic and Regional Studies, Vol 12, No (2), 2019, s. 127-135 (DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2019-0012)-
 17. Surówka A., Innowacyjność w województwach Polski Wschodniej jako kluczowy czynnik konkurencyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 42 (2/2015), Rzeszów 2015, s. 340-352.
 18. Surówka A., Prędka P., PKB per capita jako wyznacznik rozwoju ekonomicznego regionów Polski Wschodniej - wyniki badań własnych, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F., Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, T.39 (3)2016, Wałbrzych 2016, s. 209-220.
 19. Surówka A., PKB per capita jako determinanta ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy - analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 55 (3/2018), Rzeszów, s. 187-198 (DOI  10.15584/nsawg.2018.3.12)
 20. Surówka A., Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 59 (3/2019), s. 162-172
 21. Surówka A., Posłuszna S., Działo M., Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji z słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009-2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 51(3/2017), s. 339-353
 22. Surówka A., Prędka P., Badanie natężenia i kierunków migracji w województwach Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 258/2016, Katowice 2016, s. 7-16.
 23. Surówka A., Analiza aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej w świetle Regionalnych Strategii Innowacji, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F., Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.36 (6) 2015, Wałbrzych 2015, s. 115-125.
 24. Surówka A., Nowak N., Analiza aktywności innowacyjnej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce Wschodniej, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 151-158.
 25. Surówka A., Innowacyjność województw Polski Wschodniej na tle kraju, [w:] Pancer-Cybulska E., Szostak E., Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 380, Wrocław 2015, s. 319-326.
 26. Surówka A., Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 39(3/2014), Rzeszów 2014, s.394-407.
 27. Surówka A., Znaczenie klastrów dla konkurencyjności Polski Wschodniej, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.30 (5) 2014, Wałbrzych 2014, s. 359-370.

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora:

 1. Pancer - Cybulska E, Surówka A., Wewnętrzne zróżnicowanie wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i strefie Euro, [w:] Borowiec J., Biegun K., Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 233, Wrocław 2011, s. 59-76.
 2. Surówka A., Charakterystyka i analiza efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Wschodniej, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Inżynieria innowacji. Zarzadzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.25, (5) 2013, Wałbrzych 2013, s. 317-328.
 3. Surówka A., Problem migracji w Polsce Wschodniej - statystyczna analiza zjawiska, [w:] Kotlorz D., Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne, Nr 134, Katowice 2012, s. 71-81.
 4. Surówka A., Walory kulturowe Polski Wschodniej, Zbucki Ł., Richling A., Rekreacja w Krajobrazach o Wysokim Potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIV, Warszawa - Biała Podlaska 2012, s. 323 - 326.
 5. Surówka A., Charakterystyka obszarów chronionych Polski Wschodniej - wybrane zagadnienia, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie, R.13, Zeszyt 3 (28)/2011, Rogów 2011, s. 122-127.
 6. Surówka A., Algorytm Forda-Fulkersona i jego znaczenie w rozwiązywaniu problemów transportowych, Logistyka Nr 4/2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, s.916-925.
 7. Surówka A., Baza noclegowa turystyki w Polsce Wschodniej, [w:] Dolatowski Z. J., Kołożyn-Krajewska D., Jakość usług turystycznych i żywieniowych, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 206-220.
 8. Surówka A., Innowacje, wynalazki, patenty oraz wzory użytkowe w Polsce wschodniej (ujęcie statystyczne), [w:] Dylewski M., Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 27/2010, Poznań 2010, s. 127-137.
 9. Surówka A., Turystyczne walory krajoznawcze Polski wschodniej [w:] Meyer B., Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego seria: Ekonomiczne problemy usług, Nr 590,   Szczecin 2010, s. 401-413.
 10. Surówka A., Wypoczynkowe i specjalistyczne walory turystyczne Polski Wschodniej, [w:] Jalinik M., Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 434-453.
 11. Surówka A., Statystyczna analiza rynku pracy Polski Wschodniej - wybrane zagadnienia, [w:] Korenik S., Dybała A., Rola państwa w gospodarce rynkowej  na progu XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 102, Wrocław 2010, s. 116-125.
 12. Surówka A., Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 530, T.1, Szczecin 2009, s. 230-241.
 13. Surówka A., Analiza porównawcza infrastruktury turystycznej w województwach ogółem i Polski Wschodniej, Handel Wewnętrzny, Wydanie specjalne listopad 2009, Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa 2009, s. 307-316.
 14. Surówka A., Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych [w:] Dziechciarz J., Ekonometria 20 Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1195, Wrocław 2008, s. 150-161.
 15. Wierzbińska M., Surówka A., Innowacyjność województw Polski- wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 501, Szczecin 2008, s. 309-319.
 16. Wierzbińska M., Surówka A., Atrakcyjność inwestycyjna Regionów Polski Wschodniej [w:] Noga M., Stawicka M., Problemy gospodarki światowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1191, Wrocław 2008, s. 706-716.
 17. Surówka A., Taksonomiczna analiza infrastruktury w Polsce Wschodniej w przekroju gmin, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, seria VIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 389-398.
 18. Surówka A., Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 11, Rzeszów 2007, s.645-658.
 19. Surówka A., Taksonomiczna analiza zróżnicowania infrastruktury w województwach Polski Wschodniej, [w:] Pawlago B., Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, Wydawnictwo Podlaska Spółdzielnia PHU, Białystok 2007, s. 37-49.
 20. Surówka A., Badanie atrakcyjności turystycznej powiatów Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr.471, T.2, Szczecin 2007, s. 327-337.
 21. Surówka A., Stańczyk A., Próba oszacowania prognozy indeksu giełdowego MIDWIG metodą wag harmonicznych i regresji wielokrotnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 189-197.

Rozprawa doktorska: Konkurencyjność Polski Wschodniej - stan obecny i perspektywy zmian.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem;

 1. Konferencja Naukowa
 2. Konferencja Naukowa Zachowania zrównoważone środowiskowo i społecznie. Podsumowanie projektu „Zachowania zrównoważone środowiskowo i społecznie pokolenia Z stymulowane aplikacjami mobilnymi”, organizator: Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa Instytut Ekonomii i Finansów oraz Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 7 czerwca 2024 Warszawa
 3. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, 5-6 czerwca 2024 r. Warszawa 
 4. 4th International Scientific Conference Sustainable Development - Regional and Local Dimensions 2024, organizator: Division of Regional and European Studies, Institute of Economics and Finance, WULS-SGGW, 22 maja 2024 Warszawa
 5. XXII International Scientific Conference HRADEC ECONOMIC DAYS 2024, organizator: University of Hradec Králové, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, University of South Bohemia in České Budějovice, 11-12 kwietnia 2024
 6. IV Konferencja Naukowa Wyzwania logistyki we współczesnym świecie, organizator: Instytut Ekonomii i finansów SGGW w Warszawie, 18 stycznia 2024 Warszawa
 7. Konferencja Naukowa Transmisja i skutki pandemii COVID-19 w sektorze rolnym, organizator: Zakład Polityki Gospodarczej, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW, 15 grudnia 2023 Warszawa
 8. XV Konferencja Naukowa Koniunktura w sektorze rolno-żywnościowym z cyklu Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, 7 grudnia 2023 Warszawa 
 9. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych, organizator: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską, 22-23 listopada 2023  Rzeszów
 10. IV Konferencja Naukowa Inwestycje Alternatywne, organizator: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie, 20 października 2023 Lublin
 11. IX Konferencja Naukowa Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych na temat Gospodarka światowa w warunkach konfliktu i niepewność, organizator: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW w Warszawie, 19 października 2023 Warszawa
 12. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – gospodarka, polityka i społeczeństwo wobec współczesnych kryzysów, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, 28 września 2023 Rzeszów
 13. VIII Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju, organizator: Politechnika Rzeszowska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja",  11-12 września 2023 Rzeszów
 14. 5th International Conference on Marketing Management (MM 2023), organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, 22 czerwca 2023 Warszawa
 15. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie, organizator: Katedra Logistyki SGGW w Warszawie, 22 czerwca 2023 Warszawa
 16. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, 13 czerwca 2023 r. Warszawa
 17. 3rd International Conference Sustainable Development - Regional and Local Dimensions 2023, organizator: Division of Regional and European Studies, Institute of Economics and Finance, WULS-SGGW, 31 maja 2023 Warszawa
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka współczesna – trendy i wyzwania, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Instytut Ekonomii i Finansów –  Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Wydział Ekonomii, Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki, 26 kwietnia 2023 Warszawa 
 19. XXI International Scientific Conference HRADEC ECONOMIC DAYS, organizator: University of Hradec Králové, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, University of South Bohemia in České Budějovice, 13-14 kwietnia 2023 Czechy
 20. International Women's Day Conference in Economics, Finance and Management, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 8 marca 2023 Katowice
 21. V Konferencja Naukowa z okazji Dnia Architektury Informacji WIAD23, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4-5 marca 2023 Toruń
 22. III Konferencja Naukowa Wyzwania logistyki we współczesnym świecie, organizator: Instytut Ekonomii i finansów SGGW w Warszawie, 19 stycznia 2023 Warszawa
 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rolnictwo i jego otoczenie w czasie pandemii COVID-19, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, 16 grudnia 2022 r. Warszawa
 24. XIV Konferencja Naukowa Konflikty zbrojne a gospodarka rolno-żywnościowa z cyklu Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, 1 grudnia 2022 Warszawa
 25. VIII Konferencja Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych na temat Gospodarka światowa w warunkach konfliktu i niepewność, organizator: Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW w Warszawie, 27 października 2022 Warszawa 
 26. VIII International Scientific Conference Trends in regional development in the EU countries, organizator: Warsaw University of Live Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies, 21 października 2022 Warszawa (Polska)/ Jelgava (Łotwa)
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19, organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danela Halickiego, Lwowska Akademia Medyczna im. Andreja Krupinskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 13-14 października 2022
 28. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – gospodarka, polityka i społeczeństwo wobec współczesnych kryzysów, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 28 września 2022 Rzeszów
 29. III Konferencja Naukowa  Inwestycje Alternatywne, organizator: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie, 22 września 2022 Lublin
 30. II Konferencja Naukowa pt. Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, 14 września 2022 Biała Podlaska
 31. VII Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, organizator: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, 12-13 września 2022 Rzeszów
 32. XX International Scientific Conference HRADEC ECONOMIC DAYS, organizator: University of Hradec Králové, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, University of South Bohemia in České Budějovice, 9-10 czerwca 2022 Czechy
 33. Konferencja Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami, organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Opolski, Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno - społeczne SGH, 3 czerwca 2022 Warszawa
 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport i logistyka | mechatronika i inżynieria produkcji | ochrona środowiska | informatyka, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 26-27 maja 2022 Nowy Sącz
 35. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne, organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 19 maja 2022 Lublin
 36. 2nd International Conference Sustainable Development - Regional and Local Dimensions 2022, organizator: Division of Regional and European Studies, Institute of Economics and Finance, WULS-SGGW, 19 maja 2022 Warszawa
 37. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, 10-11 maja 2022 r.  Warszawa
 38. VII International Scientific Conference Innovations and Entrepreneuship. Theory and Practice, organizator: Akademia WSB, 26-27 kwietnia 2022 Dąbrowa Górnicza 
 39. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Alienacja rodzicielska - praktyka i perspektywa, organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, Wydział Nauk Społecznych, 26 kwietnia 2022 Konin
 40. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Logistyka i łańcuchy dostaw we współczesnej gospodarce, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, 25 kwietnia 2022 Warszawa 
 41. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, organizator: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 22 kwietnia 2022 Dęblin
 42. II Konferencja Naukowa pt. „Produkcja i zużycie energii w krajach Unii Europejskiej”, organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Warmińsko-mazurski, 7 kwietnia 2022 Warszawa
 43. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online), organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 7 kwietnia 2022 Lublin
 44. Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "Współczesna rodzina w zmieniającym się świecie”, organizator: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych "Liczy się człowiek", Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, 6 kwietnia 2022 Poznań
 45. International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 8 -9 marca 2022 Katowice
 46. IV Konferencja Naukowa z okazji Dnia Architektury Informacji WIAD22, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5-6 marca 2022 Toruń
 47. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna nauczycieli i studentów pt. Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2, organizator: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe "Hossa", Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe "Public Relations", Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, 26 luty 2022 Białystok 
 48. II Konferencja Naukowa Wyzwania logistyki we współczesnym świecie, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, 20 stycznia 2022 Warszawa 
 49. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym, organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 20 stycznia 2022 Lublin
 50. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia, organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 16 grudnia 2021 Lublin
 51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szok pandemiczny i jego konsekwencje dla gospodarki i biznesu”,  organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2 grudnia 2021 Poznań 
 52. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny., organizator: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską, 25-26 listopada 2021  Rzeszów
 53. VII International Conference Trends in regional development in the EU countries, organizator: Warsaw University of Live Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies, 22 października 2021 Warszawa (Polska)/ Jelgava (Łotwa)
 54. VI Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line, organizator: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 21 października 2021 Łódź
 55. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 15 października 2021 Elbląg
 56. VII Konferencja Naukowa z cyklu Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych na temat: Gospodarka światowa w dobie pandemii, organizator: Instytut Ekonomii i finansów SGGW w Warszawie, 14 października 2021 Warszawa
 57. II Konferencja Naukowa Inwestycje Alternatywne, organizator: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie, 30 września 2021 Lublin
 58. XX Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - instytucje, polityka, zarządzanie a zrównoważony rozwój, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 28 września 2021 Rzeszów
 59. 1st International Scientific Conference on Sustainable Logistics and Transport, organizator: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, University of Rijeka (Croatia), 23 września 2021 Warszawa
 60. ISPEC International Conference on social sciences & humanities, organizator: ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, September 18-19, 2021, Mus, Turcja 
 61. VI Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju, organizator: Politechnika Rzeszowska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja",  13-14 września 2021 Rzeszów
 62. Konferencja Naukowa "Pedagogika i zarządzanie wobec wyzwań współczesności", organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 15 września 2021 Wałbrzych. 
 63. 22nd International Conference on Quantitative Methods in Economics 2021, organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  23 czerwca 2021  Warszawa
 64. 5th International Conference on Marketing Management (MM 2021), organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, 18 czerwca 2021 Warszawa
 65. I Konferencja Naukowa pt. Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne organizator: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, 17 czerwca 2021 Biała Podlaska
 66. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - praktyczna nauczycieli i studentów pt. Formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii koronawirusa, organizator: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe "Hossa", Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe "Public Relations" , Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, 26 czerwiec 2021 Białystok
 67. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, 17 czerwca 2021 Warszawa 2021 Warszawa
 68. The International Conference Economic and Social Consequences of the COVID-19 Pandemic, organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 10 czerwca 2021 Warszawa
 69. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój Regionalny: społeczno-gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 w perspektywie regionalnej, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 21 maja 2021 Toruń
 70. XXXVIII Konferencja Polityków Społecznych oraz Jubileusz Instytutu Gospodarstwa Społecznego pt. Teoria i praktyka  polityki społecznej, organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 19-21 maja 2021 Warszawa
 71. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne,  organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 13-14 maja 2021 Lublin-Zamość
 72. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kształcenie akademickie w Europie po pandemii- krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?, organizator: Politechnika Śląska, 14-15 kwietnia 2021 Gliwice
 73. XIX International scientific conference HRADEC ECONOMIC DAYS 2021, organizator: University of Hradec Králové, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, University of South Bohemia in České Budějovice, 25-26 marca 2021 Czechy
 74. IV Konferencja Naukowa z cyklu Instytucje w teorii i praktyce, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 25-26 marca 2021 Wrocław
 75. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’21, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  22-23 marca 2021 Katowice
 76. Konferencja Naukowa Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii, organizator: Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Bezpieczeństwa Społecznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  19 marca 2021 Warszawa
 77. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w portach morskich i lotniczych, organizator: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,  10-11 marca 2021 Dęblin
 78. International Women's Day Conference in Economics, Finance and Management, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 8 marca 2021 Katowice
 79. Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21. Local Connection. Global Impact. organizator:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 27-28 luty 2021 Toruń
 80. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna nauczycieli i studentów pt. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi, organizator: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe "Hossa", Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe "Public Relations" , Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, 20 luty 2021 Białystok
 81. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka żywnościowa w dobie kryzysu. Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, organizator: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, 3 grudnia 2020 r. Warszawa
 82. International Conference 'Sustainable Development - Regional and Local Dimensions, organizator: Division of Regional and European Studies, Institute of Economics and Finance, WULS-SGGW, 26 listopada 2020 Warszawa
 83. Konferencja naukowo-dydaktyczna Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia, organizator: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19 listopada 2020 Poznań
 84. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. Public Management 2020, organizatorzy: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 19 listopada 2020 Warszawa
 85. VI International Scientific Conference Trends in regional development in the EU countries, organizator: Warsaw University of Live Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies, 23 października 2020 Warszawa (Polska)/ Jelgava (Łotwa)
 86. V Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju, organizator: Politechnika Rzeszowska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja",  12-13 października 2020 Rzeszów
 87. XIX Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - cyfrowa transformacja, szanse i zagrożenia, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 24 września 2020 Rzeszów (sesja posterowa)
 88. XVIII Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 26-27 września 2019 Rzeszów
 89. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Mikroekonometria w teorii i praktyce, organizator: Uniwersytet Szczeciński, 16-17 września 2019 Szczecin
 90. 10th International Conference on applied economics, Contemporary issues in economy, organizator: Institute of Economics Research, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, 27-28 czerwca 2019 Toruń 
 91. XVII Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 20-21 września 2018 Rzeszów 
 92. XVI Konferencja Naukowa pt. Nierówności  społeczne a wzrost gospodarczy - instytucje dla zintegrowanego rozwoju, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 21-22 września 2017 Rzeszów
 93. III Seminarium Naukowe pt. Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych , organizator: Katedra Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 7 grudnia 2016 Rzeszów. 
 94. II Seminarium Naukowe pt. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego - analiza danych regionalnych i międzynarodowych, organizator: Katedra Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 9 grudnia 2015 Rzeszów.
 95. Konferencja Naukowa Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne, organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 19 listopada 2015 Wałbrzych. 
 96. Konferencja Naukowa zarządzanie operacyjne: Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, organizator: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 13 listopada 2014 Wałbrzych.
 97. XIII Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 września 2014 Rzeszów.
 98. V Konferencja Naukowa pt. Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne, organizator: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 14 listopada 2013 Wałbrzych.
 99. XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - w poszukiwaniu zintegrowanego rozwoju, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 19-20 września 2013 Rzeszów.
 100. 6th Science & Technology Days Poland-East, organizers: International (Innovation Centre of East (IICoE) - Innovative Eastern Poland Association, Minister Economy et. al., May 21-23 2012, Bialystok (poster session).
 101. II Konferencja Naukowa pt. Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 7 listopada 2011 Wrocław.
 102. 2 Sympozjum pt. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 19-21 września 2011 Huta Szklana.
 103. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, organizator: Politechnika Warszawska. 6-9 września 2011 Waplewo.
 104. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Jakość usług turystycznych i żywieniowych, organizator: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. 7-8 lipca 2011 Częstochowa
 105. IX Konferencja Naukowa Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, organizator: Politechnika Białostocka. 1-3 października 2010 Bielsk Podlaski.
 106. I Międzynarodowe Forum Turystyczne: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, organizator: Uniwersytet Szczeciński. 28-30 maja 2009 Międzyzdroje
 107. XVII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. organizator: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Uniwersytet Gdański. 17-19 września 2008 Jastrzębia Góra. (sesja plakatowa).
 108. IV Konferencja Młodych Pracowników Nauki Polska Wschodnia-czynniki rozwoju. organizator: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku. 27.04.2007 Białystok.
 109. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. organizator: SGGW. 28-29.06.2007 Warszawa.
 110. Problemy gospodarki światowej. organizator: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 11-12.10.2007 Wrocław.
 111. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nierówności społeczne a wzrost w gospodarce opartej na wiedzy. organizator: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 28-29.09-2006 Rzeszów.
 112. Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, organizator: Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej. 23-25.05.2001 Rzeszów-Czarna.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych bez referatu: 

 1. Konferencja Naukowa pt. Kierunki rozwoju współczesnego zarządzania w nauce i biznesie, organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 21-22 września 2023 Rzeszów
 2. Podkarpacka gospodarka 2023, organizator: Podkarpackie Centrum Innowacji, Business Centre Club, 21 marca 2023 Rzeszów
 3. Konferencja Gdynia E(x)plory week - święto nauki i innowacji, organizator: Fundacja zaawansowanych technologii, 25-27 listopada 2020
 4. Wyzwania samorządu terytorialnego w dobie pandemii, organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Regionalne Forum Samorządowe Przyszłość dla Podkarpacia, 3 listopada 2020 Rzeszów
 5. XXIV Konferencja Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, organizator: Statsoft Polska, 21 października 2020 Kraków.
 6. Konferencja INDUSTRY 4.0. Innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu, organizator: Politechnika Rzeszowska, Krajowy Klaster Industry 4.0, CNT, 20 luty 2020 Rzeszów.
 7. IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju, organizator: Politechnika Rzeszowska, 1-2 kwietnia 2019 Rzeszów. 
 8. Uczestnictwo w spotkaniu Polska Wschodnia. Spotkanie biznesowe dla studentów, organizator: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska, 14 grudnia 2018 Rzeszów.
 9. Uczestnictwo w konferencji Akademia Aeropolis: Influencer Marketing., organizator: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, 27 listopada 2018 Rzeszów.
 10. Seminarium pt. Matlab na Politechnice Rzeszowskiej, organizator: Politechnika Rzeszowska, 20 listopada 2018 r. Rzeszów.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna - wyzwania i perspektywy, organizatorzy: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, 18-19 kwietnia 2018 Rzeszów.
 12. III Seminarium pt. Kobieta na rynku Pracy, organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 8 marca 2018 Rzeszów.
 13. IV Konferencja pt. "Podkarpacie dla biznesu", organizatorzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska, 4 stycznia 2018 Rzeszów.
 14. Konferencja  Naukowa pt. Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych, organizator: Katedra Metod Ilościowych i Katedra Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 6 grudnia 2017 Rzeszów.
 15. III Konferencja "Podkarpacie dla biznesu", organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 26 stycznia 2016r. Rzeszów.
 16. Seminarium Naukowe pt. Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego. Wykorzystanie metod taksonomicznych do analiz danych krajowych i regionalnych, organizator: Katedra Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 3 grudnia 2014 Rzeszów.
 17. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, KPZK, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu, 10-11 kwietnia 2014 Wrocław.  
 18. EAEPE Conference, organizers: European Association for Evolutionary Political Economy, 7-9 November 2013, Paris, France.
 19. The Week of Innovative Regionas WIRE 2012, organizers: European Commision, Polish National Contact Point for Research Programmes of the UE, 4-5 June 2012 Krakow, Poland.
 20. Konferencja Naukowa pt. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, organizator: Państwowa  Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu,13-15 września 2012 Biała Podlaska.  
 21. Konferencja Regionalna PSST, organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie,  28 Lutego 2012 Kielnarowa.
 22. III Konferencja Naukowa Dylematy współczesnego rynku pracy, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 12-14 września 2011 Targanice.
 23. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego III, organizator: Uniwersytet Szczeciński,  18-19 września 2008 Wałcz.
 24. Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95- lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, organizator: Główny Urząd Statystyczny, 10 -12 października 2007 Wrocław.
 25. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego II, organizator: Uniwersytet Szczeciński,  27-28 września 2007 Wałcz.
 26. Konferencja Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno- gospodarczych, organizator: Politechnika Rzeszowska, 28-30 maja 2003 Rzeszów- Czarna.

Uczestnictwo w konferencjach z referatem (współautorstwo ze studentami):

 1. Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Innowacyjność to rozwój, organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 27 października 2016 Wałbrzych.
 2. XV Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - w kierunku modernizacji kapitału ludzkiego, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22-23 września 2016 Rzeszów.
 3. Ogólnopolska konferencja Kół Naukowych pt. "Polska 2020 - perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa, kultury, organizator: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 7- 9 listopada 2014 Nowy Sącz.
 4. VI Konferencja Naukowa pt. Dylematy współczesnego rynku pracy, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, PTE Oddział w Katowicach, 15-17 września 2014 Targanice.

Uczestnictwo w webinariach:

 1. XVIII Ogólnopolski Webinar pt. Publikowanie artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie: wybór czasopisma i komunikacja, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 6 kwietnia  2022 Gliwice
 2. Webinarium O recenzowaniu w nauce, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 3 listopada  2021 Gliwice
 3. Webinarium Szkolenie dla wnioskodawców NCN, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 6 października  2021 Gliwice
 4. Webinarium Analiza regresji na czym polega i kiedy warto ją zastosować, Statsoft Polska, 12 maj 2021 Kraków 
 5. Webinarium Spotfire - najnowsze wydanie platformy do wizualizacji danych i data science, organizator: Statsoft Polska, 28 kwietnia 2021 Kraków 
 6. Webinarium Ocena istotności wyników badań empirycznych w medycynie, organizator: Statsoft Polska, 27 kwietnia 2021 Kraków
 7. Webinarium Jak usprawnić pracę w Statistica, czyli przegląd sposobów automatyzacji zadań, organizator: Statsoft Polska, 14 kwietnia 2021 Kraków
 8. VII Ogólnopolski webinar pt. Obowiązki promotora. Teoria i praktyka, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 3 marca 2021 Gliwice
 9. V Ogólnopolski webinar pt. Mobbing - rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 7 stycznia 2021 Gliwice
 10. Webinarium "Tworzenie testów, zaliczeń, egzaminów przy wykorzystaniu platformy Moodle, organizator: Politechnika Rzeszowska, 14 grudnia 2020 Rzeszów
 11. Ogólnopolski webinar Procedury nadawania stopni i tytułów naukowych w świetle Ustawy 2.0, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 2 grudnia 2020 Gliwice
 12. III Ogólnopolski webinar Prawo autorskie i plagiat - prawo, teoria i praktyka, organizator: Fundacja Science Watch Polska, 4 listopada 2020 Gliwice

 Pozycje literatury naukowej, w których znajdują się cytowania moich publikacji:

 1. Sobczak A., Chomać - Pierzecka E.,  Wyzwania i szanse rozwoju polskich przedsiębiorstw w obliczu zagrożeń kryzysowych, Świat 2024, 5(2), p. 453-470 DOI:  https://doi.org/10.3390/world5020023
 2. Piekutowska A., Nierówności na rynku pracy a zróżnicowanie regionalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 73 (1/2023), s. 92 -109 DOI: 10.15584/nsawg.2023.1.6
 3. Dydkowski G., Urbanek A., Współpraca i integracja w systemach transportu miejskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Nr 189/2023
 4. Chojnicka J. K., The green economy in Poland - institutional approach to the production of clean, green energy, Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 11, No 2, 2023, s. 1-7
 5. Derlaga A., Namyślak B., Lotnicze przewozy pasażerskie w okresie pandemii covid-19 w Polsce, Prace Geograficzne, Z 171/2023, s. 7 - 29
  Rosner A., Wesołowska M., Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce a ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, Przegląd Geograficzny, Nr 2/94, Warszawa 2022, s. 175-198
 6. Dusek T., Miklós Lukovics M., The impact of a low-cost airline’s flights on local economy – On the example of Cluj-Napoca International Airport (Romania), Regional Statistics, Vol. 12. No. 4. 2022, p. 1-20  DOI: 10.15196/RS120406
 7. Gałązka N., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Współczesna rodzina w zmieniającym się świecie, Pedagogika społeczna Nova, Tom 2 Nr 4 (2022), s. 189-194  DOI: https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.14 
 8. Łagodziński S. Recenzja osiągnięcia naukowego i całokształtu dorobku naukowego w Komisji Habilitacyjnej Pani doktor Barbary Skoczyńskiej – Prokopowicz prowadzonej przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 3 stycznia 2022r., s. 6
 9. Wojtasiak-Terech A., Majerowska E., The  Competitvness of Regions in Poland in 2009-2016, [in:] Bem A., Daszynska-Zygadlo K., Hajdíková T., Jáki E., Ryszawska B. (eds), Sustainable Finance in Green Economy,  ICFS 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2022, s. 237-248 doi.org/10.1007/978-3-030-81663-6_18
 10. Kortas W., Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 - Światowy Dzień Architektury,. Informacja na UMK w Toruniu, Toruńskie Studia Bibliograficzne, Nr 1 (26), Toruń 2021, s. 190, 186
 11. Lisek S., Luty L., Development of listed campanies in selected voivodeships od Eastern Poland in 2013-2017, Acta Scientarium Polonorum Oeconomia, 18(2) 2019, s. 49-58 (DOI: 10.22630/ASPE.2019.18.2.18)
 12. Pohulak-Żołędowska E., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju crowdfundingu w polskiej gospodarce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katwicach,  Trzydzieści lat polskiej transformacji,  Katowice 2021, s. 128-142
 13. Pijet-Migoń E.,  Empty sky over the world - passenger air transport in the first weeks of the 2020 pandemic, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Nr 23 (2), 2020 , s. 20-27
 14. Pijet-Migoń E., Rozwój pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce w latach 1989-2019 – jego skutki dla portów lotniczych i implikacje dla miast, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Konwersatorium Wiedzy o Mieście 5 (33), 2020, s. 43-53 https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.04
 15. Olipra Ł., Expenditure of inbound passengers at Wroclaw airport and the significance for the regional economy, [w:] Olipra Ł., Expenditure of inbound passengers at Wroclaw airport and the significance for the regional economy, Air Transport and Regional Development Case Studies, 2020 , s. 169-170
 16. Projekt Rola i znaczenie dominującego przedsiębiorstwa (przemysłu) w regionach monokultury gospodarczej. Realizatorzy: Związek Pracodawców Polska Miedź i WSB we Wrocławiu przy współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.
 17. Budzyńska K., Panasiuk M., Zastosowanie metody Z.Hellwiga w badaniu innowacyjności  regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 5 /2018, s. 70-81
 18. Roszko-Wójtowicz E., Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010-2016 a jakość życia, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Nr 75, 2018 (www.nist.gov.pl)
 19. Horolets A., Lesińska M., Okólski M., Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2018
 20. Jankiewicz M., The demographic and labour market conditions of rural municipalities in the kujawsko-pomorskie voivodeship, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2 (48) 2018, s.121-128 
 21. Gierańczyk W., Krajewska M., Leszczyńska M., Osińska M., Pietrzyk M., Potencjał konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018, s. 7.
 22. Ruciński A., Rucińska D., Strefy okołolotniskowe – geneza i rozwój, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia: aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania, Nr 50/2017, s. 29-46.
 23. Olipra Ł., Zmiany struktury współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 46/2 (2016), s. 265-280. (DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-23)
 24. Olipra Ł., Wspieranie połączeń tanich linii lotniczych ze środków publicznych, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 209, Katowice 2015,  s. 146-158
 25. Glinka P., Marketing we współczesnej polityce miejskiej - przykład danych miast dolnego śląska, Ogrody Nauk i Sztuk, Nr 5/2015, s. 400-408.
 26. Olipra Ł., Dostępność usług transportu lotniczego jako czynnik lokalizacji inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, Nr 380, Wrocław 2015 s. 368-382
 27. Kubicki M., Szmigiel K., Skowron N., Prognoza zmian demograficznych liczby ludności Polski Wschodniej w latach 2013-2020, [w:] Reichel M., Witowska J., Polska 2020 - perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury, Zeszyty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016, s. 114-124.
 28. Olipra Ł., Wpływ portu lotniczego Wrocław na gospodarkę miasta i regionu – szacowanie i analiza wydatków pasażerów, Studia Oeconomica Posnaniesia, vol.4, no.7, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016,   171-193
 29. Dąbrowski M., Inwestycje publiczne w edukację na rzecz przedsiębiorczości, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Białystok 2016, s. 162. (rozprawa doktorska)
 30. Ruciński A., Rucińska D., Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref okołolotniskowych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Nr 20(2) 2017, s. 57-68.
 31. Pijet-Migoń E., The Geopolitics of Low cost Carriers in Central and Eastern Europe, [w:]  Hall D. R., Tourism and Geopolitics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe, CABI, S. 307- 321.
 32. Bohl P., Dusek T., Kappany K., Lukovics M., Poreisz V., Direct local economic impact of Budapest Liszt Ferec International Aiport, Teuleti Statisztika, 2017, 57(1), s. 76-93.
 33. Zając S., Poziom rozwoju i konkurencyjności podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Miś T., Pamuła T., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich podkarpacia, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2016, s. 52.
 34. Huderek-Glapska S., Inchausti-Sinties F., Njoya E., Modeling the impact of air transport on the economy - practises, problems and prospects, Scientific Journal of Logistics, 2016, Nr 12 (1), s. 47-61.
 35. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiego, s. 137.
 36. Surówka A., Prędka P., Badanie natężenia i kierunków migracji ludności w województwach Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 258/2016, s. 7-16.
 37. Posłuszna S., Działo M., Weryfikacja zróżnicowania międzywojewódzkich przepływów migracyjnych w Polsce - ujęcie dynamiczne, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F., Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T39(3) 2016, Wałbrzych 2016, s. 235-250.
 38. Surówka A., Posłuszna S., Działo M., Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji z słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009-2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu, Nr 51(3/2017), s. 339-353
 39.  Kalinowski S., Argumenta Oeconomica, Nr 2 (37), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 337-340.
 40. Olipra Ł., Współczynnik biznesowej mobilności lotniczej pracowników w dolnośląskich przedsiębiorstwach – implikacje dla polityki rozwoju regionalnego,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym , Wrocław 2016, Nr 417, s. 135-152
 41. Wosiek M., Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów, Turystyka i rozwój regionalny 2015, Nr 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, s.155-168.
 42. Olipra Ł., Augustyniak W., Analysis of business traffic at Wroclaw Aiport - implications for economic development of the city and the region, Journal of international Studies, Vol. 8, No3, 2015, pp. 175-190.
 43.  Pancer-Cybulska E., Olipra Ł., Porty lotnicze jako strategiczny czynnik rozwoju regionów w świetle regionalnych dokumentów programowych, Studia Oeconomica, Vol. 4, No 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 127-149.
 44. Pomianek I., Socio-economic development of agricultural problem areas in Poland, Economics & Sociology, Vol.7, No2, R. 2014, s. 218-235.
 45. Czudec W., Konkurencyjność województwa podkarpackiego na tle innych regionów Polski Wschodniej, Modern Management Review, R. 2013, T. 18 (XVIII), Nr 20 (4), s. 39-50.
 46. Drozdowska E. (red.), Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2007-2008, Książnica Podlaska, Białystok 2013.
 47. Rakowski W., Atrakcyjność Hiszpanii dla zagranicznej turystyki przyjazdowej, Problemy turystyki i rekreacji, Nr3, Warszawa 2013,  s. 87-109.
 48. Paździor A., Czynniki ekonomiczne wpływające na rozwój Lubelszczyzny, projekt systemowy Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, ekspertyza naukowa, Politechnika Lubelska.
 49. Prochowicz J., Suchodnicka M., Warszycki M., Transregional co-operation and Eastern Partnership, Forum Catalouge Supplement, Białystok 2012, s. 6 (odwołanie do wyników badań)
 50. Paździor A., Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska, Lublin 2011, s. 19.
 51. Wosiek M., Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społcznego w Polsce na tle krajów UE, Wspólnoty Europejskie, R. 2014, Nr 4 (227), s. 34-43.
 52. Sieczko L., Sieczko A., Wykorzystanie portalu Allegro w e-biznesie skierowanym do rolników, Acta Scientarium Polonorum, Oeconomica 2010, R.9, Nr 2, s.211-222.
 53. Baran E., Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 16, Rzeszów 2010, s. 435-443.
 54. Szewc A., Regulacja prawna zatrudniania pracowników w samorządowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach pomocniczych gmin, Samorząd terytorialny 2010, Nr 11, s.44-55.
 55. Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 46, Wrocław 2009, s. 52-61.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję