Publikacje

red. Agata Surówka

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8089-0634

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora:

 1. Surówka A., Ilościowa ocena dynamiki zmian wskaźnika PKB per capita w regionach Bułgarii i Słowacji, Economic and Regional Studies, Vol 12, No (2), 2019, s. 127-135 (DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2019-0012)-
 2. Pancer-Cybulska E., Cybulski L., Olipra Ł., Surówka A., Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014. (monografia)
 3. Surówka A., Kustrzyk J., Prognozowanie możliwości rozwoju transportu lotniczego w Polsce w świetle badań własnych, Problemy Nauk stosowanych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie, Nr 10/2019, Szczecin 2009, s. 97-106
 4. Surówka A., Innowacyjność w województwach Polski Wschodniej jako kluczowy czynnik konkurencyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 42 (2/2015), Rzeszów 2015, s. 340-352.
 5. Surówka A., Prędka P., PKB per capita jako wyznacznik rozwoju ekonomicznego regionów Polski Wschodniej - wyniki badań własnych, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F., Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, T.39 (3)2016, Wałbrzych 2016, s. 209-220.
 6. Surówka A., PKB per capita jako determinanta ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy - analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 55 (3/2018), Rzeszów, s. 187-198 (DOI  10.15584/nsawg.2018.3.12)
 7. Surówka A., Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierównosci na lokalnych rynkach pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 59 (3/2019), s. 162-172
 8. Surówka A., Posłuszna S., Działo M., Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji z słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009-2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 51(3/2017), s. 339-353
 9. Surówka A., Prędka P., Badanie natężenia i kierunków migracji w województwach Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 258/2016, Katowice 2016, s. 7-16.
 10. Surówka A., Analiza aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej w świetle Regionalnych Strategii Innowacji, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F., Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.36 (6) 2015, Wałbrzych 2015, s. 115-125.
 11. Surówka A., Nowak N., Analiza aktywności innowacyjnej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce Wschodniej, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 151-158.
 12. Surówka A., Innowacyjność województw Polski Wschodniej na tle kraju, [w:] Pancer-Cybulska E., Szostak E., Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 380, Wrocław 2015, s. 319-326.
 13. Surówka A., Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 39(3/2014), Rzeszów 2014, s.394-407.
 14. Surówka A., Znaczenie klastrów dla konkurencyjności Polski Wschodniej, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.30 (5) 2014, Wałbrzych 2014, s. 359-370.

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora:

 1. Pancer - Cybulska E, Surówka A., Wewnętrzne zróżnicowanie wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i strefie Euro, [w:] Borowiec J., Biegun K., Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 233, Wrocław 2011, s. 59-76.
 2. Surówka A., Charakterystyka i analiza efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Wschodniej, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Inżynieria innowacji. Zarzadzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.25, (5) 2013, Wałbrzych 2013, s. 317-328.
 3. Surówka A., Problem migracji w Polsce Wschodniej - statystyczna analiza zjawiska, [w:] Kotlorz D., Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne, Nr 134, Katowice 2012, s. 71-81.
 4. Surówka A., Walory kulturowe Polski Wschodniej, Zbucki Ł., Richling A., Rekreacja w Krajobrazach o Wysokim Potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIV, Warszawa - Biała Podlaska 2012, s. 323 - 326.
 5. Surówka A., Charakterystyka obszarów chronionych Polski Wschodniej - wybrane zagadnienia, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie, R.13, Zeszyt 3 (28)/2011, Rogów 2011, s. 122-127.
 6. Surówka A., Algorytm Forda-Fulkersona i jego znaczenie w rozwiązywaniu problemów transportowych, Logistyka Nr 4/2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, s.916-925.
 7. Surówka A., Baza noclegowa turystyki w Polsce Wschodniej, [w:] Dolatowski Z. J., Kołożyn-Krajewska D., Jakość usług turystycznych i żywieniowych, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 206-220.
 8. Surówka A., Innowacje, wynalazki, patenty oraz wzory użytkowe w Polsce wschodniej (ujęcie statystyczne), [w:] Dylewski M., Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 27/2010, Poznań 2010, s. 127-137.
 9. Surówka A., Turystyczne walory krajoznawcze Polski wschodniej [w:] Meyer B., Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego seria: Ekonomiczne problemy usług, Nr 590,   Szczecin 2010, s. 401-413.
 10. Surówka A., Wypoczynkowe i specjalistyczne walory turystyczne Polski Wschodniej, [w:] Jalinik M., Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 434-453.
 11. Surówka A., Statystyczna analiza rynku pracy Polski Wschodniej - wybrane zagadnienia, [w:] Korenik S., Dybała A., Rola państwa w gospodarce rynkowej  na progu XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 102, Wrocław 2010, s. 116-125.
 12. Surówka A., Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 530, T.1, Szczecin 2009, s. 230-241.
 13. Surówka A., Analiza porównawcza infrastruktury turystycznej w województwach ogółem i Polski Wschodniej, Handel Wewnętrzny, Wydanie specjalne listopad 2009, Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa 2009, s. 307-316.
 14. Surówka A., Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych [w:] Dziechciarz J., Ekonometria 20 Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1195, Wrocław 2008, s. 150-161.
 15. Wierzbińska M., Surówka A., Innowacyjność województw Polski- wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 501, Szczecin 2008, s. 309-319.
 16. Wierzbińska M., Surówka A., Atrakcyjność inwestycyjna Regionów Polski Wschodniej [w:] Noga M., Stawicka M., Problemy gospodarki światowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1191, Wrocław 2008, s. 706-716.
 17. Surówka A., Taksonomiczna analiza infrastruktury w Polsce Wschodniej w przekroju gmin, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, seria VIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 389-398.
 18. Surówka A., Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 11, Rzeszów 2007, s.645-658.
 19. Surówka A., Taksonomiczna analiza zróżnicowania infrastruktury w województwach Polski Wschodniej, [w:] Pawlago B., Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, Wydawnictwo Podlaska Spółdzielnia PHU, Białystok 2007, s. 37-49.
 20. Surówka A., Badanie atrakcyjności turystycznej powiatów Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr.471, T.2, Szczecin 2007, s. 327-337.
 21. Surówka A., Stańczyk A., Próba oszacowania prognozy indeksu giełdowego MIDWIG metodą wag harmonicznych i regresji wielokrotnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 189-197.

Rozprawa doktorska: Konkurencyjność Polski Wschodniej - stan obecny i perspektywy zmian.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem;

 1. XVIII Konferencja Naukowa pt. Nierównosci społeczne a wzrost gospodarczy - nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakosci życia, organizator: Uniwetsytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie, 26-27 września 2019 Rzeszów
 2. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Mikroekonometria w teorii i praktyce, organizator: Uniwersytet Szczeciński, 16-17 września 2019 Szczecin
 3. 10th International Conference on applied economics, Contemporary issues in economy, organizator: Institute of Economics Research, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, 27-28 czerwca 2019 Toruń 
 4. XVII Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 20-21 września 2018 Rzeszów 
 5. XVI Konferencja Naukowa pt. Nierówności  społeczne a wzrost gospodarczy - instytucje dla zintegrowanego rozwoju, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 21-22 września 2017 Rzeszów
 6. III Seminarium Naukowe pt. Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych , organizator: Katedra Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 7 grudnia 2016 Rzeszów. 
 7. II Seminarium Naukowe pt. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego - analiza danych regionalnych i międzynarodowych, organizator: Katedra Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 9 grudnia 2015 Rzeszów.
 8. Konferencja Naukowa Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne, organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 19 listopada 2015 Wałbrzych. 
 9. Konferencja Naukowa zarządzanie operacyjne: Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, organizator: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 13 listopada 2014 Wałbrzych.
 10. XIII Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 września 2014 Rzeszów.
 11. V Konferencja Nukowa pt. Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne, organizator: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 14 listopada 2013 Wałbrzych.
 12. XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - w poszukiwaniu zintegrowanego rozwoju, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, 19-20 września 2013 Rzeszów.
 13. 6th Science & Technology Days Poland-East, organizers: International (Innovation Centre of East (IICoE) - Innovative Eastern Poland Association, Minister Economy et. al., May 21-23 2012, Bialystok (poster session).
 14. II Konferencja Naukowa pt. Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 7 listopada 2011 Wrocław.
 15. 2 Sympozjum pt. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, organizator: Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 19-21 września 2011 Huta Szklana.
 16. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, organizator: Politechnika Warszawska. 6-9 września 2011 Waplewo.
 17. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Jakość usług turystycznych i żywienowych, organizator: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. 7-8 lipca 2011 Częstochowa
 18. IX Konferencja Naukowa Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, organizator: Politechnika Białostocka. 1-3 października 2010 Bielsk Podlaski.
 19. I Międzynarodowe Forum Turystyczne: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, organizator: Uniwersytet Szczeciński. 28-30 maja 2009 Międzyzdroje
 20. XVII Konferencja Naukowa Sekcji Klsyfiakcji i Analizy Danych PTS. organizator: Sekcja Klasyfiakcji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Uniwersytet Gdański. 17-19 września 2008 Jastrzębia Góra. (sesja plakatowa).
 21. IV Konferencja Młodych Pracowników Nauki Polska Wschodnia-czynniki rozwoju. organizator: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku. 27.04.2007 Białystok.
 22. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. organizator: SGGW. 28-29.06.2007 Warszawa.
 23. Problemy gospodarki światowej. organizator: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 11-12.10.2007 Wrocław.
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nierówności społeczne a wzrost w gospodarce opartej na wiedzy. organizator: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 28-29.09-2006 Rzeszów.
 25. Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, organizator: Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej. 23-25.05.2001 Rzeszów-Czarna.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych bez referatu: 

 1. Konferencja INDUSTRY 4.0. Innowacyjne rozwiazania cyber-fozyczne dla przemysłu, organizator: Politechnika Rzeszowska, Krajowy Klaster Industry 4.0, CNT, 20 luty 2020 Rzeszów.
 2. IV Konferencja Naukowa Bezpieczenstwo energetyczne filary i petspektywa rozwoju, organizator: Politechnika Rzeszowska, 1-2 kwietnia 2019 Rzeszów. 
 3. Uczestnictwo w spotkaniu Polska Wschodnia. Spotkanie biznesowe dla studentów, organizator: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska, 14 grudnia 2018 Rzeszów.
 4. Uczestnictwo w konferencji Akademia Aeropolis: Influencer Marketing., organizator: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, 27 listopada 2018 Rzeszów.
 5. Seminarium pt. Matlab na Politechnice Rzeszowskiej, organizator: Politechnika Rzeszowska, 20 listopada 2018 r. Rzeszów.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna - wyzwania i perspektywy, organizatorzy: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, 18-19 kwietnia 2018 Rzeszów.
 7. III Seminarium pt. Kobieta na rynku Pracy, organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 8 marca 2018 Rzeszów.
 8. IV Konferencja pt. "Podkrapacie dla biznesu", organizatorzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska, 4 stycznia 2018 Rzeszów.
 9. Konferencja  Naukowa pt. Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych, organizator: Katedra Metod Ilościowych i Katedra Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 6 grudnia 2017 Rzeszów.
 10. III Konferencja "Podkarpacie dla biznesu", organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 26 stycznia 2016r. Rzeszów.
 11. Seminarium Naukowe pt. Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego. Wykorzystanie metod taksonomicznych do analiz danych krajowych i regionalnych, organizator: Katedra Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 3 grudnia 2014 Rzeszów.
 12. V Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, KPZK, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu, 10-11 kwietnia 2014 Wrocław.  
 13. EAEPE Conference, organizers: European Association for Evolutionary Political Economy, 7-9 November 2013, Paris, France.
 14. The Week of Innovative Regionas WIRE 2012, organizers: European Commision, Polish National Contact Point for Research Programmes of the UE, 4-5 June 2012 Krakow, Poland.
 15. Konferencja Naukowa pt. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, organizator: Państwowa  SzkołaWyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlskiej oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu,13-15 września 2012 Biała Podlaska.  
 16. Konferencja Regionalna PSST, organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie,  28 Lutego 2012 Kielnarowa.
 17. III Konferencja Naukowa Dylematy współczesnego rynku pracy, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 12-14 września 2011 Targanice.
 18. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego III, organizator: Uniwersytet Szczeciński,  18-19 września 2008 Wałcz.
 19. Pierwszy Ogónopolski Zjazd Statystyków z okazji 95- lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, organizator: Główny Urząd Statystyczny, 10 -12 października 2007 Wrocław.
 20. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego II, organizator: Uniwersytet Szczeciński,  27-28 września 2007 Wałcz.
 21. Konferencja Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno- gospodarczych, organizator: Politechnika Rzeszowska, 28-30 maja 2003 Rzeszów- Czarna.

Uczestnictwo w konferencjach z referatem (współautorstwo ze studentami):

 1. Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Innowacyjność to rozwój, organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 27 października 2016 Wałbrzych.
 2. XV Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - w kierunku modernizacji kapitału ludzkiego, organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22-23 września 2016 Rzeszów.
 3. Ogólnopolska konferencja Kół Naukowych pt. "Polska 2020 - perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa, kultury, organozator: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 7- 9 listopada 2014 Nowy Sącz.
 4. VI Konferencja Naukowa pt. Dylematy współczesnego rynku pracy, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, PTE Oddział w Katowicach, 15-17 września 2014 Targanice.

 Pozycje literatury naukowej, w których znajdują się cytowania moich publikacji:

 1. Lisek S., Luty L., Development of listed campanies in selected voivodeships od Eastern Poland in 2013-2017, Acta Scientarium Polonorum Oeconomia, 18(2) 2019, s. 49-58 (DOI: 10.22630/ASPE.2019.18.2.18)
 2. Budzyńska K., Panasiuk M., Zastosowanie metody Z.Hellwiga w badaniu innowacyjności  regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 5 /2018, s. 70-81
 3. Roszko-Wójtowicz E., Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010-2016 a jakość życia, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Nr 75, 2018 (www.nist.gov.pl)
 4. Horolets A., Lesińska M., Okólski M., Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2018
 5. Jankiewicz M., The demographic and labour market conditions of rural municipalities in the kujawsko-pomorskie voivodeship, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2 (48) 2018, s.121-128 
 6. Gierańczyk W., Krajewska M., Leszczyńska M., Osińska M., Pietrzyk M., Potencjał konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018, s. 7.
 7. Ruciński A., Rucińska D., Strefy okołolotniskowe – genezai rozwój, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia: aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania, Nr 50/2017, s. 29-46.
 8. Glinka P., Marketing we współczesnej polityce miejskiej - przykład danych miast dolnego śląska, Ogrody Nauk i Sztuk, Nr 5/2015, s. 400-408.
 9. Kubicki M., Szmigiel K., Skowron N., Prognoza zmian demograficznych liczby ludności Polski Wschodniej w latach 2013-2020, [w:] Reichel M., Witowska J., Polska 2020 - perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury, Zeszyty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016, s. 114-124.
 10. Dąbrowski M., Inwestycje publiczne w edukację, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Białystok 2016, s. 162. (rozprawa doktorska)
 11. Ruciński A., Rucińska D., Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref okołolotniskowych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Nr 20(2) 2017, s. 57-68.
 12. Pijet-Migoń E., The Geopolitics of Low cost Carriers in Central and Eastern Europe, [w:]  Hall D. R., Tourism and Geopolitics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe, CABI, S. 307- 321.
 13. Bohl P., Dusek T., Kappany K., Lukovics M., Poreisz V., Direct local economic impact of Budapest Liszt Ferec International Aiport, Teuleti Statisztika, 2017, 57(1), s. 76-93.
 14. Zając S., Poziom rozwoju i konkurencyjności podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Miś T., Pamuła T., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich podkarpacia, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2016, s. 52.
 15. Huderek-Glapska S., Inchausti-Sinties F., Njoya E., Modeling the impact of air transport on the economy - practises, problems and prospects, Scientific Journal of Logistics, 2016, Nr 12 (1), s. 47-61.
 16. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiego, s. 137.
 17. Surówka A., Prędka P., Badanie natężenia i kierunków migracji ludności w województwach Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 258/2016, s. 7-16.
 18. Posłuszna S., Działo M., Weryfikacja zróżnicowania międzywojewódzkich przepływów migracyjnych w Polsce - ujęcie dynamiczne, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F., Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T39(3) 2016, Wałbrzych 2016, s. 235-250.
 19. Surówka A., Posłuszna S., Działo M., Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji z słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009-2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu, Nr 51(3/2017), s. 339-353
 20.  Kalinowski S., Argumenta Oeconomica, Nr 2 (37), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 337-340.
 21. Wosiek M., Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów, Turystyka i rozwój regionalny 2015, Nr 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, s.155-168.
 22. Olipra Ł., Augustyniak W., Analysis of business traffic at Wroclaw Aiport - implications for economic development of the city and the region, Journal of international Studies, Vol. 8, No3, 2015, pp. 175-190.
 23.  Pomianek I., Socio-economic development of agricultural problem areas in Poland, Economics & Sociology, Vol.7, No2, R. 2014, s. 218-235.
 24. Czudec W., Konkurencyjność województwa podkarpackiego na tle innych regionów Polski Wschodniej, Modern Management Review, R. 2013, T. 18 (XVIII), Nr 20 (4), s. 39-50.
 25. Drozdowska E. (red.), Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2007-2008, Książnica Podlaska, Białystok 2013.
 26. Rakowski W., Atrakcyjność Hiszpanii dla zagranicznej turystyki przyjazdowej, Problemy turystyki i rekreacji, Nr3, Warszawa 2013,  s. 87-109.
 27. Paździor A., Czynniki ekonomiczne wpływające na rozwój Lubelszczyzny, projekt systemowy Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, ekspertyza naukowa, Politechnika Lubelska.
 28. Prochowicz J., Suchodnicka M., Warszycki M., Transregional co-operation and Eastern Partnership, Forum Catalouge Supplement, Białystok 2012, s. 6 (odwołanie do wyników badań)
 29. Paździor A., Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska, Lublin 2011, s. 19.
 30. Wosiek M., Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społcznego w Polsce na tle krajów UE, Wspólnoty Europejskie, R. 2014, Nr 4 (227), s. 34-43.
 31. Sieczko L., Sieczko A., Wykorzystanie portalu Allegro w e-biznesie skierowanym do rolników, Acta Scientarium Polonorum, Oeconomica 2010, R.9, Nr 2, s.211-222.
 32. Baran E., Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 16, Rzeszów 2010, s. 435-443.
 33. Szewc A., Regulacja prawna zatrudniania pracowników w samorządowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach pomocniczych gmin, Samorząd terytorialny 2010, Nr 11, s.44-55.
 34. Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 46, Wrocław 2009, s. 52-61.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję